Количката е празна
Промоции
Касов апарат Daisy eXpert 01
179.00 лв. с ДДС
Касов апарат Compact S
189.00 лв. с ДДС
Касов апарат Daisy Compact M
209.00 лв. с ДДС
Договор за поддръжка на фискално устройство за 1 година + такса SIM карта
119.00 лв. с ДДС
02.04.2019

Наредба-Н-18 с последни изменения

Наредба № Н-18

Изменения, обнародвани в ДВ, бр. 26, 29.03.2019 г. прочетете тук.

Наредба за изменение и допълнение на На- редба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн., ДВ, бр. 106 от  2006  г.;  изм.  и  доп.,  бр.  7  и  79  от  2007  г.,

бр. 77 от 2009 г., бр. 49 от 2010 г., бр. 48 и 64 от

2011  г., бр.  7,  27, 54, 78 и 102 от 2012 г., бр.  40

от 2013 г.; Решение № 5079 от 2013  г.  на  ВАС  на Република България –  бр.  93  от  2013  г.; бр.  111  от 2013  г.,  бр.  14,  44, 49,  54, 66 и  83  от

2015 г.; Решение № 6046 от 2015 г. на ВАС на Република България – бр. 83 от 2015 г.; бр. 84 от 2015 г., бр. 44 и 76 от 2017 г.)

§ 1. Заглавието на наредбата се изменя така:

„Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални ус- тройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин“.

§ 2. В чл. 1, ал. 1 се създават т. 6 – 8:

„6. условията и редът за издаване и за отнемане на разрешения на лицата, които извършват техническо обслужване и ремонт на фискално устройство/интегрирана автомати- зирана система за управление на търговската дейност (ФУ/ИАСУТД);

 1. изискванията към софтуера за управле- ние на продажбите в търговските обекти и към производителите, разпространителите и ползвателите на такъв софтуер;
 2. изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин.“

§ 3. В чл. 3  се  правят следните изменения  и допълнения:

 1. В ал. 2 се създават изречения второ и трето: „Задължението за издаване на фискален бон се отнася и за извършване на продажби от ЕСФП, работеща в режим на самообслуж- ване. Регистриране на продажби на течни горива чрез ЕСФП при условия на отложено плащане се приключва с вид плащане „резерв 1“ – „отложено плащане“.“
 2. В ал. 12 след думите „неподвижно при- крепени към земята“ се добавя „или стоящи на собствената си тежест“.
  1. В ал. 13, изречение първо след думите

 

„съд/съдове“  се  поставя  наклонена  черта  и се добавя „подвижни резервоари/цистерни“.

 1. В ал. 14 думите „подвижни резервоари (мобилни автоцистерни)“ се заменят с „ав- тоцистерни“.
  1. Създава се ал. 15:

„(15) Продажбите на лекарства в аптека, които Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) заплаща по реда на Наредба № 10 от 2009 г. за условията  и  реда  за  заплащане на  лекарствени  продукти  по   чл. 262,   ал.  6, т. 1 и 2 от  Закона  за  лекарствените  проду- кти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 24 от 2009 г.;   изм.,  бр.  34,  38  и   40  от  2009 г.,   бр. 9

от  2010 г.,  бр. 67  от  2011 г.,  бр. 49  от  2012 г.,

бр. 48 от 2014 г., бр. 30 и 62 от 2015 г., бр. 44 от 2016 г. и бр. 89 от 2017 г.), се приключват с вид плащане „резерв 1“ – „НЗОК“. При частично плащане от НЗОК продажбата се приключва чрез смесено плащане.“

§ 4. В чл. 8 се правят следните допълнения:

 1. В ал. 6 се създава т. 5:

„5. процедура за четене и извличане на информация в структуриран вид от КЛЕН на персонален компютър съгласно приложение

№ 34.“

 1. Създава се ал. 7:

„(7) При кандидатстване за одобрение на ново средство за измерване, добавено в състава на ЕСФП в обект, производителите/вносите- лите на ЕСФП подават в БИМ само писмена заявка-декларация съгласно приложение № 3.“

§ 5. В чл. 10  се правят следните изменения и допълнения:

 1. В ал. 5 изречение второ се изменя така:

„В заповедта се определят и резервни членове на комисията за съответното ведомство.“

 1. В ал. 6 в изречение второ след думата

„информация“ се поставя запетая и се добавя

„коригиране на предоставената документация по чл. 8, ал. 3 и 6“ и се създават изречения четвърто и пето: „В случай че заявителят няма възможност да започне изпитване в реални условия на ЕСФП в обект, в  60-дневен срок  от датата на подаване на заявка-декларацията е длъжен да подаде уведомително писмо в БИМ за оттегляне на направената заявка. В случай на подадено уведомително писмо БИМ уведомява НАП в 3-дневен срок.“

§ 6. В чл. 11  се правят следните изменения и допълнения:

 1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) В случаите по чл. 10, ал. 1, т. 2 за започ- ване на изпитване на ЕСФП в реални условия или за изпитване на добавено към ЕСФП ново средство за измерване комисията по чл. 10, ал. 5 съставя протокол съгласно приложение...

... пълният текст вижте тук.